1. Privacybeleid in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid, vermeld onderaan deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld, door wat u ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen bij het bezoeken van de website. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bekijken van de pagina). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een probleemloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw gebruikersgedrag worden gebruikt.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Voor dit doel en voor verdere vragen over het thema gegevensbescherming, kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld. Bovendien heeft u het recht om beroep in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien heeft u het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Details hierover zijn te vinden in het privacybeleid onder "Recht op beperking van de verwerking".

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacybeleid
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming evenals met dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan opleveren. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De entiteit die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website is:

AG Zoologischer Garten Köln
Riehler Straße 173
50735 Keulen

Telefoon: 02 21-77 58 -100
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is daarvoor voldoende. De legaliteit van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking, blijft onveranderd ondanks de intrekking.

Recht om bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe advertenties (art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6 par. 1 sectie e of f AVG gebeurt, heeft u het recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims ( Bezwaar volgens art. 21 par. 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om directe advertenties te sturen, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u, met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke directe advertenties. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonlijke gegevens aansluitend niet meer gebruikt voor directe advertenties (bezwaar op grond van art. 21 par. 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Bij inbreuken tegen de AVG hebben de betrokken personen het recht om een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wenst, zal dit alleen worden gedaan voor zover het technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-encryptie
Deze website gebruikt een SSL of. TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u aan ons als websitebeheerder stuurt, te beschermen. Een versleutelde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser wijzigt van "http://" in "https://" en aan het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-encryptie is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website
Als er na het sluiten van een op vergoedingen gebaseerd contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. een rekeningnummer voor machtiging voor domiciliëring), dan zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van de betalingen.

Het betalingsverkeer via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, domiciliëring) wordt uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. Een versleutelde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser wijzigt van "http://" in "https://" en aan het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.

In het geval van gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en rectificatie
U heeft in het kader van de toepasselijke wetgeving te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het thema gegevensbescherming, kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld.

Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Hiervoor kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat onder impressum staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

• Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, aanvecht, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.

• Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.

• Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan heeft u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.

• Als u bezwaar heeft aangetekend volgens art. 21 par. 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens – behalve de opslag ervan – alleen met uw toestemming worden verwerkt of voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Verzet tegen reclame-e-mails
Het gebruik van de overgedragen contactgegevens in het kader van het impressum voor verzending van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij weerlegd. De beheerders van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor onze onderneming.
Olaf C. Nilgens
Functionaris voor gegevensbescherming DSB-TÜV
Commissaris voor gegevensbescherming DSA-TÜV

_______________________________

Streitz Consult GmbH
Pingsdorfer Str. 54
50321 Brühl
Telefoon 0 22 32 - 15 30 30
Fax 0 22 32 - 15 30 31
mailto: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies
De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Door middel van deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en u cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of u kunt uw browser zo instellen dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of om bepaalde door u gewenste functies ter beschikking te kunnen stellen (bijv. winkelwagenfunctie) worden op basis van art. 6 par. 1 sectie f AVG opgeslagen. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde terbeschikkingstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

• Browsertype en browserversie
• Gebruikt besturingssysteem
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de toegangscomputer
• Tijdstip van het serververzoek
• IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden uitgevoerd.
Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 par. 1 sectie f AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website – daarom moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, bij ons opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 sectie a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is daarvoor voldoende. De legaliteit van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, blijft onveranderd ondanks de intrekking.

De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder retentieperiodes – blijven onaangetast.

Verzoeken per e-mail, telefoon of fax
Als u ons per e-mail, telefoon of fax contacteert, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het doel uw verzoek te verwerken. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 par. 1 sectie b AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen berust de verwerking op uw toestemming (art. 6 par. 1 sectie a AVG) en / of op onze legitieme belangen (art. 6 par. 1 sectie f AVG), omdat we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De informatie die u ons stuurt via contactverzoeken blijft bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke retentieperiodes – blijven onaangetast.

5. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief
Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 sectie a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard tot uw uitschrijven van de nieuwsbrief en worden verwijderd na annulering van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven ongewijzigd.

eMM-Express

Deze website maakt gebruik van eMM-Express voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is e-Xpress-m@iler GmbH Een onderneming van AGNITAS AG - e-mail & marketingautomatisering, Werner-Eckert-Straße 6, 81829 München. eMM-Express is een dienst waarmee de verzending van de nieuwsbrief kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van eMM-Express in Duitsland.

Onze door middel van eMM-Express verzonden nieuwsbrieven stellen ons in staat om het gedrag van nieuwsbriefontvangers te analyseren. Hierbij kan o.a. geanalyseerd worden hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld de aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 sectie a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

Als u geen analyse door eMM-Express wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen we in elk nieuwsbriefbericht een bijbehorende link tot uw beschikking. Bovendien kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard tot uw uitschrijven van de nieuwsbrief en worden verwijderd na annulering van de nieuwsbrief, zowel van onze servers als van de servers van eMM-Express. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven ongewijzigd.

Voor meer informatie, raadpleeg het privacybeleid van eMM-Express op: https://www.agnitas.de/datenschutzerklaerung/

Afsluiten van een contract voor orderverwerking
We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met eMM-Express en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van eMM-Express.

6. Plug-ins en tools

Google Maps
Deze website maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we hebben aangegeven op de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 sectie f AVG.

Voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens, raadpleeg het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

7. Betaaldienst en wederverkoper

PayPal
Op onze website bieden wij o.a. betaling via PayPal aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd).

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert, naar PayPal verzonden.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal gebeurt op basis van art. 6 par. 1 sectie a AVG (Toestemming) en art. 6 par. 1 sectie b AVG (Verwerking in het kader va een overeenkomst). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere bewerkingen voor gegevensverwerking.

Social Media

Facebook  Pinterest Twitter Youtube

Sterke partners

VDZ Logo EAZALogo WAZA LOGO IUCN Logo